Algemene Bezoekersvoorwaarden Gotcha!

Volg aanwijzingen van de horecamedewerkers op. Wij doen er alles aan om ons bedrijf voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht. Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u ermee in dat men daar opnamen maakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Beeld- en videomateriaal
Binnen ons bedrijf worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt. U stemt ermee in dat deze beelden gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Opnameapparatuur Gotcha! Cinema
Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken. Bij overtreding kan de beeld/geluidsdrager in beslag worden genomen.

Alcohol
Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn bij twijfel verplicht om naar legitimatie te vragen.

Geen eigen consumpties
Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- of etenswaren is niet toegestaan.

Entreebewijs Gotcha! Cinema
Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd bij het binnengaan van de zaal te tonen. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen. Via de website gereserveerde kaarten dienen 15 minuten voor aanvang van de voorstelling te worden afgehaald. Wanneer dat niet gebeurt, heeft Gotcha! Cinema het recht om, zonder vergoeding of schadeloosstelling, het kaartje door te verkopen aan een andere bezoeker. De kassa sluit 15 minuten nadat de laatste voorstelling is begonnen. De bezoeker die beschikt over een kortingskaart (bijvoorbeeld CJP-kaart of 55-plussers) is verplicht dit vóór aankoop van een toegangsbewijs bij de kassamedewerker te melden. Eenmaal gekochte kaarten, zowel aan onze kassa als online via onze site, kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd.

Kijkwijzer Gotcha! Cinema
De bioscoop is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. U dient dit te tonen. Voldoet u niet aan de vereiste minimum leeftijd of kunt u niet aantonen daaraan te voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht u de toegang tot de desbetreffende film te weigeren. Is de kijkwijzer 16 jaar, dan is de toegang uitsluitend voor personen van 16 jaar en ouder. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Geen wapens of drugs
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie.

U mag ook geen hard- of softdrugs gebruiken. U mag ze niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt u één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

U mag niet hinderlijk samenscholen
Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Ons bedrijf is rookvrij
Roken is enkel toegestaan op ons terras. Indien u het (wettelijke) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Beschadigingen
Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

Gevonden voorwerpen
Vindt u in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert u dat dan bij de ondernemer in. Gevonden voorwerpen brengen wij na uiterlijk twee weken naar de politie of gemeente. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als u kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kunt u daarvoor ons horecabedrijf niet aansprakelijk stellen.

Eigen Risico
Het betreden van ons bedrijf geschiedt volledig op eigen risico.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horecaondernemer/medewerkers meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.